Smernica a rovnica priamky 3x-5y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = -1.6667

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8575

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-20 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 4
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad