Smernica a rovnica priamky x+6y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1667x+1

Normálový tvar rovnice priamky: x+6y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1667

Smerový uhol priamky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9864

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

Stred úsečky AB: M = [3; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-17.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad