Smernica a rovnica priamky 5x-7y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.7143x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-7y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.7143

Smerový uhol priamky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutie: x0 = -1.4

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8137

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-42 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 49°23'55″ = 0.8622 rad