Smernica a rovnica priamky 9x-8y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.125x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-8y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.125

Smerový uhol priamky: φ = 48°21'59″ = 0.8442 rad

X-posunutie: x0 = -0.8889

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6644

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 12.0416

Vektor: AB = (8; 9)

Normálový vektor: n = (9; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+9y-81.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad