Smernica a rovnica priamky 5x-8y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.625x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-8y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.625

Smerový uhol priamky: φ = 32°19″ = 0.5586 rad

X-posunutie: x0 = -1.6

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.848

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; 5)

Normálový vektor: n = (5; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+5y-49.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad