Smernica a rovnica priamky 7x-8y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.875x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-8y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.875

Smerový uhol priamky: φ = 41°11'9″ = 0.7188 rad

X-posunutie: x0 = -1.1429

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7526

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (8; 7)

Normálový vektor: n = (7; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+7y-63.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad