Smernica a rovnica priamky 4x-9y=-9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4444x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-9y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4444

Smerový uhol priamky: φ = 23°57'45″ = 0.4182 rad

X-posunutie: x0 = -2.25

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9138

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; 4)

Normálový vektor: n = (4; -9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 9x+4y-52.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 60°56'43″ = 1.0637 rad