Smernica a rovnica priamky 9x+y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -9x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -9

Smerový uhol priamky: φ = -83°39'35″ = -1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 1.1111

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1043

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; -9)

Normálový vektor: n = (9; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-9y+49 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad