Smernica a rovnica priamky 8x+y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[1; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 1.25

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2403

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-8y+47.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 2) ;   |OB| = 2.2361
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad