Smernica a rovnica priamky 7x+y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[1; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -7x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -7

Smerový uhol priamky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 1.4286

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4142

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+45 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 3) ;   |OB| = 3.1623
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad