Smernica a rovnica priamky 9x+10y=100


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.9x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+10y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.9

Smerový uhol priamky: φ = -41°59'14″ = -0.7328 rad

X-posunutie: x0 = 11.1111

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.4329

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 13.4536

Vektor: AB = (10; -9)

Normálový vektor: n = (9; 10)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-9y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 84°17'22″ = 1.4711 rad