Smernica a rovnica priamky 2x+10y=100


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+10y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2

Smerový uhol priamky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 50

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.8058

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.198

Vektor: AB = (10; -2)

Normálový vektor: n = (2; 10)

Stred úsečky AB: M = [5; 9]

Rovnica osi úsečky: 10x-2y-32 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad