Smernica a rovnica priamky x+y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[2; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -x+10

Normálový tvar rovnice priamky: x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1

Smerový uhol priamky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.0711

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

Stred úsečky AB: M = [1; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y+16 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (2; 8) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad