Smernica a rovnica priamky 8x+3y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.6667x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+3y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.6667

Smerový uhol priamky: φ = -69°26'38″ = -1.212 rad

X-posunutie: x0 = 3.75

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5112

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; -8)

Normálový vektor: n = (8; 3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x-8y+43.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad