Smernica a rovnica priamky 4x+3y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 7.5

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+27.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad