Smernica a rovnica priamky 9x+4y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.25x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+4y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.25

Smerový uhol priamky: φ = -66°2'15″ = -1.1526 rad

X-posunutie: x0 = 4.4444

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0614

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; -9)

Normálový vektor: n = (9; 4)

Stred úsečky AB: M = [2; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-9y+41.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 75°57'50″ = 1.3258 rad