Smernica a rovnica priamky 2x+4y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+4y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 20

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.9443

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

Stred úsečky AB: M = [2; 9]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y+10 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad