Smernica a rovnica priamky 5x+7y=70


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.7143x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+7y-70 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.7143

Smerový uhol priamky: φ = -35°32'16″ = -0.6202 rad

X-posunutie: x0 = 14

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.1373

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; -5)

Normálový vektor: n = (5; 7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-5y+13 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 54°27'44″ = 0.9505 rad