Smernica a rovnica priamky 8x+9y=90


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8889x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+9y-90 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8889

Smerový uhol priamky: φ = -41°38'1″ = -0.7266 rad

X-posunutie: x0 = 11.25

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.4741

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 12.0416

Vektor: AB = (9; -8)

Normálový vektor: n = (8; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 9x-8y+7.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 77°28'16″ = 1.3521 rad