Smernica a rovnica priamky 2x+y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[1; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8944

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 1]

Rovnica osi úsečky: x-2y+1.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (1; 0) ;   |OB| = 1
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad