Smernica a rovnica priamky x-y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[1; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = x+2

Normálový tvar rovnice priamky: x-y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1

Smerový uhol priamky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4142

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; 1)

Normálový vektor: n = (1; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+y-3 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (1; 3) ;   |OB| = 3.1623
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad