Smernica a rovnica priamky 4x-y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[1; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = -0.5

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4851

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-16.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (1; 6) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad