Smernica a rovnica priamky 3x-10y=-20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-10y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3

Smerový uhol priamky: φ = 16°41'57″ = 0.2915 rad

X-posunutie: x0 = -6.6667

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9157

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (10; 3)

Normálový vektor: n = (3; -10)

Stred úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+3y-60.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad