Smernica a rovnica priamky x+2y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[2; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+2

Normálový tvar rovnice priamky: x+2y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.7889

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

Stred úsečky AB: M = [1; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (2; 1) ;   |OB| = 2.2361
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad