Smernica a rovnica priamky x-3y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+2

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -6

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.8974

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-7 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad