Smernica a rovnica priamky 4x-3y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = -1.5

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-20.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad