Smernica a rovnica priamky 2x-7y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2857x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-7y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2857

Smerový uhol priamky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutie: x0 = -7

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.923

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-30.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 60°15'18″ = 1.0517 rad