Smernica a rovnica priamky 4x-7y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5714x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-7y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5714

Smerový uhol priamky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutie: x0 = -3.5

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.7365

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-40.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 49°23'55″ = 0.8622 rad