Smernica a rovnica priamky 6x-7y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8571x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-7y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 6t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8571

Smerový uhol priamky: φ = 40°36'5″ = 0.7086 rad

X-posunutie: x0 = -2.3333

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.5185

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; 6)

Normálový vektor: n = (6; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x+6y-54.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 41°11'9″ = 0.7188 rad