Smernica a rovnica priamky x+8y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.125x+2

Normálový tvar rovnice priamky: x+8y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.125

Smerový uhol priamky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9846

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-30.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 82°52'30″ = 1.4464 rad