Smernica a rovnica priamky 7x-y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[1; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 7x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 7

Smerový uhol priamky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutie: x0 = -0.4286

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4243

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-46 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 10) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad