Smernica a rovnica priamky -y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[1; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3

Normálový tvar rovnice priamky: -y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0

Smerový uhol priamky: φ = 0° = 0 rad

X-posunutie: x0 = N/A

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (1; 0)

Normálový vektor: n = (0; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 3) ;   |OB| = 3.1623
Skalárny súčin OA .OB = 9
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad