Smernica a rovnica priamky 7x-3y=-9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.3333x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-3y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.3333

Smerový uhol priamky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutie: x0 = -1.2857

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1818

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-50 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad