Smernica a rovnica priamky x+3y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+3

Normálový tvar rovnice priamky: x+3y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.846

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-2 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad