Smernica a rovnica priamky x-3y=-9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[3; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+3

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -9

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.846

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-8 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (3; 4) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad