Smernica a rovnica priamky 2x-3y=-9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = -4.5

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4962

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-12.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad