Smernica a rovnica priamky 7x-4y=-12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.75x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-4y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.75

Smerový uhol priamky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutie: x0 = -1.7143

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4884

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-53.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad