Smernica a rovnica priamky 3x+5y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+5y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = -3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6

Smerový uhol priamky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.5725

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-8 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad