Smernica a rovnica priamky x-5y=-15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+3

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y+15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -15

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9417

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-16 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad