Smernica a rovnica priamky x-6y=-18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+3

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -18

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9592

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-21.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad