Smernica a rovnica priamky 3x+8y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.375x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+8y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = -3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.375

Smerový uhol priamky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.809

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-27.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad