Smernica a rovnica priamky x+8y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.125x+3

Normálový tvar rovnice priamky: x+8y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.125

Smerový uhol priamky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutie: x0 = 24

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9768

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

Stred úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-29.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 75°57'50″ = 1.3258 rad