Smernica a rovnica priamky 2x-9y=-27


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2222x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-9y+27 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = 2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2222

Smerový uhol priamky: φ = 12°31'44″ = 0.2187 rad

X-posunutie: x0 = -13.5

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9286

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; 2)

Normálový vektor: n = (2; -9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x+2y-48.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 60°56'43″ = 1.0637 rad