Smernica a rovnica priamky 3x+y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -3t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 1.3333

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2649

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+7 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalárny súčin OA .OB = 4
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad