Smernica a rovnica priamky 2x-y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[1; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.7889

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+2y-10.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (1; 6) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad