Smernica a rovnica priamky x+10y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1x+4

Normálový tvar rovnice priamky: x+10y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = -t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1

Smerový uhol priamky: φ = -5°42'38″ = -0.0997 rad

X-posunutie: x0 = 40

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9801

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; -1)

Normálový vektor: n = (1; 10)

Stred úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-y-46.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad