Smernica a rovnica priamky 6x-2y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[2; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-2y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = -1.3333

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2649

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; 6)

Normálový vektor: n = (6; -2)

Stred úsečky AB: M = [1; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x+6y-44 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (2; 10) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad