Smernica a rovnica priamky x-3y=-12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+4

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -12

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.7947

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-9 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad