Smernica a rovnica priamky 4x-3y=-12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-28.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 20°33'22″ = 0.3588 rad