Smernica a rovnica priamky 4x+5y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = -4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.1235

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-4.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad